รวมลิงค์ราชบุรีและเบอร์โทรศัพท์

ผู้บริหารจังหวัดราชบุรี (ที่ทำงาน)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-5855
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โทร.0-3233-7896
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โทร.0-3231-5315
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โทร.0-3233-8996
 • ปลัดจังหวัดราชบุรี โทร. 0-3233-7661
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร.0-3232-7660
ที่ว่าการอำเภอ
 • ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี โทร.032-337-015
 • ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง โทร.032-211-240
 • ที่ว่าการอำเภอโพธาราม โทร.032-233-315
 • ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก โทร.032-241-204
 • ที่ว่าการอำเภอบางแพ โทร.032-381-067
 • ที่ว่าการอำเภอปากท่อ โทร.032-281-261
 • ที่ว่าการอำเภอจอมบึง โทร.032-261-133
 • ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง โทร.032-399-471
 • ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง โทร.032-395-156
 • ที่ว่าการอำเภอบ้านคา โทร.032-721-000
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี โทร.032-322-261-2
 • สำนักงานแรงงาน จ.ราชบุรี โทร.032-337-730
 • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 (ราชบุรี) โทร.032-337-612,032-337-608-9
 • สำนักงานประกันสังคม จ.ราชบุรี โทร.032-319-853
 • ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 4
 • ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน จ.ราชบุรี
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี โทร.032-337-307
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการคลัง
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงคมนาคม
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี โทร.032-322-232-4,032-324-009
 • แขวงการทางราชบุรี โทร.032-337-304,032-325-998
 • สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี โทร.032-227-580-1,081-858-6422
กระทรวงยุติธรรม
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ราชบุรี เลขที่ 5/1 ม.10 ถ.หนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3237-3610 โทรสาร. 0-3237-3611
 • สำนักงานศาลคดีสูง เขต 7
 • สำนักคุมประพฤติ จ.ราชบุรี
 • เรือนจำกลางราชบุรี โทร.032-735-462-3
 • ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขาบิน โทร.032-735-471-3
 • สำนักงานอัยการ จ.ราชบุรี โทร.032-337-181,032-337-653
 • สำนักงานอัยการ เขต 7 โทร.032-327-120,032-327-126
 • สำนักงานบังคับคดี จ.ราชบุรี  โทร.032-326-011-2
 • สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี โทร.032-323-392
 • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี โทร.032-325-981-2
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี โทร.032-326-896
 • ศาลจังหวัดราชบุรี โทร.032-315-719-25,032-337-156,032-337-756
 • ศาลแขวงจังหวัดราชบุรี โทร.032-373-600
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี โทร.032-373-601-3
 • ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำศาล จ.ราชบุรี โทร.0-3231-5719-25 ต่อ 115 โทรสาร.0-3232-5946
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) โทร.032-337-310,032-315-395-6
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ราชบุรี โทร.032-337-041
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7
 • ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เศรษฐกิจที่ 4
 • สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 5
กระทรวงพัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการศึกษา และเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาล
 • สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี โทร.0-3233-7688
 • สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง โทร.0-3221-1212,0-3221-1404
 • สำนักงานเทศบาลเมืองโพธาราม โทร.0-3223-1267,0-3223-2398
 • สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง โทร.0-3231-7073
 • สำนักงานเทศบาลตำบลเขางู โทร.0-3239-1059
 • สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ โทร.0-3230-0199
 • สำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา โทร.0-3230-2117-8
 • สำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ โทร.0-3229-9364
 • สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระบอก โทร.0-3229-1393
 • สำนักงานเทศบาลตำบลกรับใหญ่ โทร.0-3229-1298
 • สำนักงานเทศบาลตำบลเบิกไพร โทร.0-3234-4381
 • สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเลือก โทร.0-3223-3285
 • สำนักงานเทศบาลตำบลหนองโพ โทร.0-3238-9569
 • สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน โทร.0-3239-7015
 • สำนักงานเทศบาลตำบลเขาขวาง โทร.0-3235-9870-1
 • สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ โทร.0-3274-4057
 • สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง โทร.0-3235-6416
 • สำนักงานเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก โทร.0-3225-4976
 • สำนักเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ โทร.0-3236-0922-3
 • สำนักงานเทศบาลตำบลปากท่อ โทร.0-3228-1266
 • สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง โทร.0-3237-6120
 • สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง โทร.0-3226-1310
 • สำนักงานเทศบาลตำบลด่านทับตะโก โทร.0-3226-5322
 • สำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ โทร.0-3238-1255
 • สำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก โทร.0-3238-7252
 • สำนักงานเทศบาลตำบลวัดเพลง โทร.0-3239-9300
 • สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง โทร.0-3239-5242
 • สำนักงานเทศบาลตำบลชัฎป่าหวาย โทร.0-3236-4517
 • สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่ โทร.0-3236-5623
 • สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย โทร.0-3223-3500
 • สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ โทร.0-3274-4057
องค์กรอิสระ
รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงานประปาจังหวัดราชบุรี โทร.032-332-785-6
 • การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
 • การประปาส่วนภูมิภาคบ้านโป่ง
 • การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินสะดวก
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี โทร.032-337-520,032-337-016
 • การประปาส่วนภูมิภาคสวนผึ้ง
 • การประปาส่วนภมิภาคปากท่อ
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.โพธาราม โทร.032-231-044
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้านโป่ง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.จอมบึง
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสท.ราชบุรี โทร.032-326-668,032-316-847
 • สำนักงานบริการลูกค้าจังหวัดราชบุรี บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โทร.032-321-645
 • ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี โทร.032-337-168,032-337-044
มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
วัด ศาสนา
โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (ดูเพิ่มเติม)
ร้านอาหาร (ดูเพิ่มเติม)
ร้านขายของฝาก ของที่ระลึก
โรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลราชบุรี โทร.032-327-999
 • โรงพยาบาลบ้านโป่ง โทร.032-222-810-6
 • โรงพยาบาลโพธาราม โทร.032-355-300-23
 • โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โทร.032-246-000-15
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง โทร.032-362-662-4
 • โรงพยาบาลปากท่อ โทร.032-281-585,032-358-258
 • โรงพยาบาลบางแพ โทร.032-381-020,032-349-923-4
 • โรงพยาบาลวัดเพลง โทร.032-399-290-1
 • โรงพยาบาลสวนผึ้ง โทร.032-364-496-8
 • โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน โทร.032-305-096-100
 • โรงพยาบาลเมืองราช โทร.032-322-274-80
 • โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ โทร.032-315-234-9
 • โรงพยาบาลซานคามิลโล โทร.032-211-143
 • โรงพยาบาลหมอสงวน โทร.032-241-022
คมนาคม ขนส่ง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี โทร.032-338-994
 • สถานีเดินรถราชบุรี โทร.032-321-854
 • สถานีรถไฟราชบุรี โทร.032-337-002
ท่องเที่ยวและบริการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองราชบุรี โทร.032-337-061,032-327-156
ข่าว วิทยุ รายการโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อมวลชน
สนามกอล์ฟ
กีฬา
ค่ายลูกเสือ
บริษัท, ห้างร้าน, ภาคเอกชน
กลุ่ม ชมรม สมาคม สหกรณ์ องค์กรการกุศล มูลนิธิ
เว็บไซต์ ,Blog, Social network ส่วนบุคคลที่ประสงค์เผยแพร่
ท่านใดที่ต้องการเพิ่มลิงค์ของตนเองกรุณาฝากไว้ที่ด้านท้ายบทความนี้
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20 มี.ค.2556